02155050276
About Us

درباره پرسیاه

پرسیاه یک سازمان فکری منسجم و ساختار یافته است که با ارائه راهکارهای خلاقانه ، سود مشتریانش را ارتقاء می بخشد . ما مثل خودمان فکر میکنیم ! این مبنای حرکت در مجموعه ای است که مشتریانش به آن ایمان دارند . پرسیاه به نام های تجاری اعتقاد دارد ، به قدرتمندی آنها و به جایگاه قابل ارتقاء آنها در زندگی مصرف کنندگان؛ به این امر که نام های تجاری فراتر از ایجاد یک میل به خرید، می توانند با مصرف کنندگان یکی بشوند. شغل ما کمک به مشتریانمان برای ساخت یک نام تجـاری زنده و پویاست؛ نامی که علاوه بر ایفـای نقش در زندگی خریداران،بتواند به وفاداری و اطمینان آنها جهت دهد. یک ایـده بـزرگ سـرآغاز قدرتمنـد شـدن تجـارت شماست، ما مجمـوعه ای از ایـده های بزرگ را به شمـا تقدیم می کنیم؛ و برای نشان دادن قدرتمان به مشتری نیاز داریم!

ما برای خودمان کار نمی کنیم ؛ برای مدیرانمان کار نمی کنیم ؛ نه برای آژانس و نه حتی برای مشتریانمان

ما برای ارتقای نام های تجاری کار می کنیم

یک هدیه کوچک
یک هدیه کوچکبرای سپاس از بازدید شما

به رسم قدردانی از محبت شما عزیز گرانقدر در بازدید از وب سایت پرسیاه کتاب (جعبه ابزارکارگروهی) را برای دانلود در لینک زیر قرار داده‌ایم . اگر تمایل به دریافت کتاب به صورت فیزیکی دارید آدرس و مشخصات خود را در فرم زیر تکمیل نمایید.

دانلود آموزش استفاده از بوم
دانلود بوم دیزاین کاربر محور
دیزاین این اکت
دیزاین این اکتبرای کاهش فقر در جهان
https://www.instagram.com/designinact/ https://www.linkedin.com/company/designinact https://t.me/designinact

designinact.com یک مرکز توسعه ارزش آفرینی از طریق دیزاین است. ما در ایران تلاش می‌کنیم کسب و کارهای موجود و همچنین کسب و کارهای در حال شکل گیری را به سمت استفاده درست از دیزاین سوق دهیم و تفکر دیزاین را در این راستا توسعه دهیم.

مبتنی بر دیزاین 90 %
انسان محور 100 %
سید مهدی احدی نژاد
سید مهدی احدی نژادصاحب امتیاز و مدیر مسئول
https://www.linkedin.com/in/ahadinejad/ https://t.me/ahadinejad

هرگز به دنبال نجات دهنده نبوده‌ام ، اما اگر قرار باشد جهان جای بهتری باشد قطعا دیزاین یکی ازفرایندهاست. همچنان باور دارم ایران با پتانسیل های زیادی که دارد با همین زیرساخت ها و شرایط موجود میتواند بستری برای رشد کسب و کارهای نوآور و پویا باشد.

ارزش محوری 80 %
کارگروهی 95 %

تاییدیه ها